Samorazlivni tlaki

Samorazlivni epoksi tlaki

Epoksi smole so zaradi velike kemične odpornosti in odličnih mehanskih lastnosti široko uporabne pri novih gradnjah in obnovah objektov. Pravi razcvet so epoksi smole doživele v sedemdesetih letih zlasti na področju industrijskih tlakov. Ti morajo namreč poleg nosilnosti omogočati še žilavost, odpornost proti udaru in obrabi, nedrsnost, neprašnost, električno prevodnost, kemično odpornost.

Večino navedenih zahtev je mogoče izpolniti z epoksi tlaki, ki se lahko nanašajo v obliki epoksi impregnacij, epoksi premazov, epoksi samorazlivnih in maltnih epoksi preplastitev ter epoksi estrihov.

Med njimi so glede na dosežene mehanske in fizikalne lastnosti ter obstojnost na eni in ceno na drugi strani najbolj uporabni prav samorazlivni epoksi tlaki.

Sestava samorazlivnih epoksi tlakov

Samorazlivni epoksi tlaki so sestavljeni iz epoksi smole, trdilca in polnil. Poleg navedenih osnovnih komponent se v material dodaja vrsta dodatkov, kot so pospeševalci in zavlačevalci vezanja, dodatki za doseganje primerne razlivnosti in viskoznosti epoksi materiala ter drugo.

Od epoksi smol se še vedno največkrat uporabljajo klasične epoksi smole s topili, vse pogosteje pa jih predvsem iz ekoloških razlogov nadomeščajo epoksi smole brez topil, v zadnjem času tudi epoksi smole na vodni podlagi.

Kot polnila za material za epoksi tlak se poleg pigmentov uporabljajo zlasti kremenčevi peski in kalcijevi ali barijevi sulfati.

Vsebnost veziva (epoksi smole) v samorazlivnih epoksi tlakih je razmeroma visoka, tako da se težnostno razmerje med polnili in epoksi smolami (vezivom) giblje od 2 : 1 do največ 4 : 1.

Lastnosti samorazlivnih epoksi tlakov

Lastnosti epoksi tlakov so praviloma precej boljše od lastnosti podlage (večinoma beton). Trdnosti betona ponavadi ustrezajo potrebam konstrukcije, s polimerno epoksi preplastitvijo pa se izboljša kakovost površine, ki je neposredno izpostavljena obremenitvam.

Za primerjavo si poglejmo približne vrednosti nekaterih lastnosti betona in samorazlivnega epoksi tlaka:

PREGLEDNICA ŠT. 1: Okvirne vrednosti nekaterih lastnosti betona in epoksi samorazlivnega tlaka

LASTNOSTBETONEPOKSI TLAK
tlačna trdnost (MPa)3055–60
upogibna trdnost (MPa)4,510–18
modul elastičnosti (MPa)0,25 x 1051–2 x 105
vodovpojnost6–8 %~ 0
abrazijska odpornostmajhnavelika
kislinska odpornostslabadobra do odlična
protiprašnostneda

Kot je razvidno iz preglednice, samorazlivni epoksi tlaki dosegajo visoke tlačne in upogibne trdnosti. V povezavi z debelino epoksi tlaka to omogoča razmeroma velike obremenitve, predvsem pa z epoksi tlaki lahko dosežemo veliko abrazijsko odpornost in kemično obstojnost površin.

Po drugi strani lahko z uporabo epoksi tlakov zadostimo estetskim merilom in zahtevam preprostega čiščenja in učinkovitega vzdrževanja.

Z ustreznimi spremembami (dodatkom grafitnih zrn, bakrenimi trakovi) lahko dosežemo tudi visoko prevodnost samorazlivnega epoksi tlaka. Ta je potrebna za izvedbo elektroprevodnih tlakov, kakršni se zahtevajo v skladiščih z vnetljivimi in eksplozivnimi snovmi ter v prostorih z občutljivo elektronsko opremo.

Priprava podlage za samorazlivni epoksi tlak

Dobra podlaga je pri uporabi vseh epoksi materialov, tudi samorazlivnih epoksi tlakov, bistvenega pomena za končno kakovost epoksi tlaka.

Podlaga mora biti čista, brez slabo sprijetih in kontaminiranih površin, zato je pred nanosi epoksi tlakov večinoma potrebno brezprašno peskanje, brušenje ali rezkanje površin.

Priporočljivo je, da se na podlagi pred nanosom epoksi tlaka preverijo:

  • vsebnost vlage,
  • tlačna trdnost,
  • odtržna natezna trdnost površine,
  • razpoke,
  • razslojevanje v podlagi,
  • dilatiranje.

Podlaga mora izpolnjevati minimalne zahteve tlačne trdnosti (25 MPa) in natezne sprijemne trdnosti (1,5 MPa po metodi »pull off«). Omejena je tudi vsebnost vlage v podlagi, beton pa naj bi bil star najmanj 28 dni.

Če pogoji glede vlage in starosti betona niso izpolnjeni, se uporabljajo epoksi-cementni materiali, najnovejša uspešnica pa so samorazlivni epoksi tlaki iz epoksidov na vodni osnovi. Njihova paroprepustnost je zelo velika (koeficient paroprepustnosti je 500–1000, za navadne samorazlivne epoksi tlake pa približno 40-krat večji). Ker takšni epoksi tlaki zelo prepuščajo paro, jih lahko uporabimo tudi pri preplastitvah betonskih plošč, kjer so opazni porni pritiski zaradi kapilarnega dviga vlage (talne plošče brez hidroizolacije).

Vgrajevanje samorazlivnih epoksi tlakov

  • ravnost epoksi tlaka po DIN EN 18202/3, posebne zahteve (denimo pri visokoregalnih skladiščih), nakloni,

Samorazlivni epoksi tlaki se nanašajo večinoma v dveh ali treh slojih. Prvi epoksi sloj (predpremaz) zagotovi dobro sprijemljivost med podlago, zapre podlago in zmanjša razlike v kakovosti podlage. Drugi epoksi sloj je samorazlivni, ki se nanaša v debelinah od 1 do največ 5 milimetrov. Za vgrajevanje tankega samorazlivnega epoksi sloja se uporabljajo navadne in nazobčane gladilke, po razgrnitvi epoksi sloja pa ježkasti valjčki za odzračevanje. Ali bo po nanosu samorazlivnega epoksi sloja potreben še tretji sloj, je odvisno od želene končne strukture epoksi tlaka. Če želimo doseči manjšo drsnost površin, se kot končni sloj izvede premaz s posipom. Zrnatost posipa in njegova količina sta standardizirana in odvisna od namembnosti prostora. Za zmanjševanje drsnosti epoksi tlaka se lahko uporabijo tudi tako imenovani strukturni premazi ali posipi z lističi (čipsi), ki pa se nanašajo bolj zaradi estetskega videza površin.

Samorazlivni epoksi tlaki so zelo občutljivi za temperaturo (razlivnost), zato je treba pri njihovem nanašanju upoštevati omejitve proizvajalcev materiala glede zunanje temperature, pa tudi temperature podlage. Večina proizvajalcev predpisuje temperaturo okolice od 5 do 30 stopinj Celzija, temperatura podlage pa mora presegati 10 stopinj Celzija oziroma biti vsaj 3 stopinje Celzija nad točko rosišča. Med izvedbo je večinoma omejena tudi največja relativna vlažnost v zraku (od 80 do 85 odstotkov).

Sklep

S samorazlivnimi epoksi tlaki lahko dosežemo visoko kakovost tlaka, tako glede mehanskih lastnosti kot kemične obstojnosti. Ti epoksi tlaki izpolnjujejo tudi visoka estetska merila in so dokaj preprosti za vzdrževanje.

Cena za izvedbo epoksi tlakov je sicer razmeroma visoka, vendar se pri pravilni izbiri in kakovostni izvedbi epoksi tlaka ob upoštevanju stroškov za vzdrževanje njihova uporaba večinoma tudi visoko obrestuje.